عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخاب جهت قرار گیری ساختمان

جهت استقرار بنا, به گونه کلی به عواملی زیرا وضع طبیعی زمین, اندازه نیاز به فضاهای خصوصی با
کنترل و کاهش صدا و باد و تابش بستگی دارد و عمده ترین اقدام یک معمار آن خواهد بود که

ساختمان را به نحوی قرار دهد تا بیشترین بهره گیری از نور خورشید با شرایط گرمای بهداشتی و روانی
حاصل آید. در این زمینه بخصوص شدت تابش آفتاب مهم فراوان می باشد. در کلیه پلانها و

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طرح‎ریزیهای ارائه شده, جهت جنوبی بهترین جهت ساختمان قلمداد می گردد و علت آن هم دریافت
تابش مستقیم در زمستان و حداقل تابش در تابستان می باشد.

 

کاربریهای سازگار و ناسازگار با فضاهای آموزشی

کاربریهای یک فضای آموزشی بایستی موارد زیر را دارا باشد: فضای سبز, آتش نشانی، مراکز پلیس، مراکز فرهنگی، سینما و تاتر. کاربریهای یک فضای آموزشی نباید موارد زیر را دارا باشد: شبکه ارتباطی حمل و نقل گسترده و تاسیسات شهری.مطلوبیت فضای آموزشی در گرو موارد زیر می باشد (شناخت نوع فعالیت عملکرد نیازمندیها) مکان مدرسه بایستی در زمین بدون شیب باشد و نسبت به ساختمانهای همجوار طوری باشد که امکان حرکت و جابجایی و نتیجتا تهویه هوای مناسب فضاها وجود داشته باشد.

در طراحی کالبدی یک شهر انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار هریک از فعالیتهای شهری بایستی به
سه مسئله مهم توجه گردد:

1)سازگاری نوع فعالیت مورد نظر با فعالیتهای همجوار.

2)مطلوبیت مکان برای استقرار فعالیت مورد نظر.

3)مناسب بودن مکان و فعالیتهای مورد نظر با نیاز منطقه (ظرفیت(

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از این پژوهش، مطالعه شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم درشهرلنگرود بوده و بعبارتی شناسائی تنگناهای موجود در فضاهای آموزشی مقاطع مختلف در ارتباط با عنا صر اقلیمی منطقه ونمود معضلات موجود می باشد تا درسایه شناخت تنگناها، برنامه ریزان برای مکان یابی فضاهای آموزشی، موارد شناخته شده راگنجانیده وفضاهای مطلوبی ایجاد نمایند.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه